Edukacja

Nasze Przedszkole realizuje program oparty na podstawie programowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i zadaniach dydaktyczno­-wychowawczych Niepublicznego Przedszkola „Skrzydła”.

 

Praca z dziećmi dotyczy obszarów :

● wspomaganie pełnego i integralnego rozwoju dziecka, przy jednoczesnej pracy nad rozwojem poszczególnych sfer: rozwój intelektualny dzieci, rozwój motoryczny (motoryka mała i duża), kształtowanie umiejętności komunikowania się i nawiązywania relacji z innymi, rozwój emocjonalny i wzmacnianie poczucia własnej wartości,

● przygotowywanie dzieci do dalszych etapów edukacji, m.in.: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, posługiwania się językiem polskim i językiem obcym, edukacja matematyczna,

● wspomaganie pełnego i integralnego rozwoju dziecka, przy jednoczesnej pracy nad rozwojem poszczególnych sfer: rozwój intelektualny dzieci, rozwój motoryczny (motoryka mała i duża), kształtowanie umiejętności komunikowania się i nawiązywania relacji z innymi, rozwój emocjonalny i wzmacnianie poczucia własnej wartości,

● przygotowywanie dzieci do dalszych etapów edukacji, m.in.: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, posługiwania się językiem polskim i językiem obcym, edukacja matematyczna,

● wspomaganie rozwoju mowy, usprawnienie narządu artykulacyjnego oraz kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dzieci,
● rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych,
● kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej i wrażliwości na potrzeby innych,
● rozwijanie kreatywności i otwartej postawy wobec ludzi, zjawisk i otaczającego świata,
● rozwijanie samodzielności dziecka oraz kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych,
● uczenie identyfikowania i radzenia sobie z uczuciami oraz asertywnego wyrażania siebie,
● rozwijanie sfery duchowej i wskazywanie wartości chrześcijańskich,
● uwrażliwienie na wartość rodziny i dbałość o pogłębianie więzi rodzinnych,
● wzmacnianie ciekawości w poznawaniu otoczenia,
● rozbudzanie wrażliwości na piękno i różnorodność przyrody, kształtowanie postaw poszanowania roślin i zwierząt,
● kształtowanie nawyków zdrowego i aktywnego trybu życia i wypoczynku, wzmacnianie sprawności fizycznej dzieci,
● kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych,
● wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
● kształtowanie wrażliwości na sztukę, zapoznanie z różnymi formami sztuki: teatr, muzyka, różne formy plastyczne,
● rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i narodowej.

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy metody twórczej pracy:

● Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
● Kinezjologia edukacyjna
● Metoda ruchu ekspresji twórczej R. Labana
● Pedagogika Planu Daltońskiego
● Metoda wczesnej nauki czytania wg. J. Cieszyńskiej
● Dziecięca matematyka E. Gruszczyk­-Kolczyńskiej
● Techniki relaksacyjne
● Pedagogika zabawy